Primăria Ungheni anunță concurs pentru ocuparea funcţiei de Director al Centrului Cultural Multifuncțional ,,Regina Maria”

Primăria Municipiului Ungheni își anunţă Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Director al Centrului Cultural Multifuncțional ,,Regina Maria” din mun. Ungheni.

Centru Cultural Multifuncțional „Reginei Maria” este cea mai nouă și modernă instituție de acest gen din municipiul Ungheni. Centrul a fost inaugurat la 22 decembrie 2018, în prezența Ambasadorilor României și al Poloniei în Republica Moldova.Centrul este dotat cu o sală de bibliotecă, o sală multifuncțională, o sală-galerie, spații pentru desfășurarea cluburilor pe interese, o sală de sport, dar și un centru de asistență medicală.

Tot aici este amplasat biroul polițistului de sector și oficiul poștal din cartierul Berești.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice de Director al Centrului Cultural Multifuncțional ,,Regina Maria” din mun. Ungheni:

 • asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;
 • elaborează programele de activitate;
 • elaborează şi propune spre aprobare autorităţii proiectul de buget al instituţiei;
 • decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale;
 • întocmeşte fişele posturilor prevăzute în structura organizatorica şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din subordine;
 • hotărăște măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
 • reprezintă instituția în raporturile cu terţii;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management;
 • întocmeşte rapoartele de activitate şi de evaluare;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege şi de Primăria Municipiului Ungheni.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază :

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 •  neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:

 • studii superioare în domeniu (juridice, cultură, economie, etc.); 
 • cunoaşterea obligatorie a calculatorului (Excel, Word, etc.);
 • atitudine responsabilă faţă de obligaţiunile de serviciu;
 • prioritate se va acorda persoanelor ce au experienţă în domeniu de cel puţin 1-3 ani, posedă limba engleză, franceză, etc.

Acte ce urmează a fi prezentate Comisiei de concurs:

 • formularul de participare tipizat*;
 • copia buletinului de identitate cu confirmarea cetăţeniei RM;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificat medical.Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs:

Persoanele interesate vor depune documentele necesare până pe data de 28.01.2019, până la orele 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni,  str. Naţională nr. 7,  biroul 401, tel: 0-236-2-31-81.

Persoana responsabilă de primirea documentelor şi oferirea informaţiilor suplimentare – Tudor Gavriliuc, secretarul Consiliului Municipal Ungheni.

Se recomandă studierea următoare liste bibliografice:

 • Legea culturii nr. 413 din 27.05.1999, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică  locală;
 • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante poate fi găsit aici sau solicitat la sediul primăriei Municipiului Ungheni.


One thought on “Primăria Ungheni anunță concurs pentru ocuparea funcţiei de Director al Centrului Cultural Multifuncțional ,,Regina Maria”

%d blogeri au apreciat: